algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtnemer; HUS Roedelgenoten, gevestigd te Dordrecht, KvKnr. 50.720.066.

1.2 Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).

1.3 Opdracht; het uitlaten van honden.

1.4 Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten worden.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is

afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is

vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te

veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

2.3 Op de overeenkomst inclusief algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1 De hond(en) wordt op afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door de

opdrachtnemer.

3.2 Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).

3.3 Opdrachtnemer is door ondertekening van de algemene voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten.

3.4 Opdrachtnemer laat de hond(en) gedurende ca. 60 minuten uit. Bij een individuele wandeling, bijv. in geval van loopsheid, laat opdrachtnemer de hond(en) ca. 20 minuten uit.

3.5 Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.

3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

3.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.

3.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.

3.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) te weigeren indien zij/hij van mening is dat deze hond(en) problemen of een gevaar kan leveren voor andere honden of personen.

3.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte (incl. vlooien en wormen) heeft, de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

3.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien de opdracht slecht tot niet uit te voeren is door extreme

weersomstandigheden zoals sneeuw, ijs, storm of hitte, de opdracht te staken.

3.12 Opdrachtnemer houdt de sleutel van het huis van opdrachtgever met de grootst mogelijke zorg in bewaring. De sleutel wordt uitsluitend gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond(en). Bij de sleutel worden geen adresgegevens bewaard, doch alleen de naam van de hond.

    

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de nodige entingen ontvangt tegen hondenziekte, Parvo, ziekte van Weil en kennelhoest. 

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld wordt tegen vlooien, wormen en teken.

4.3 De hond(en) dient te zijn opgenomen in de AVP-verzekering van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door de hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

4.4 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de opdrachtnemer, eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.

4.5 Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

4.6 Opdrachtgever zorgt dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.

Indien de hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

4.7 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig op de hoogte wordt gesteld van loopsheid en eventuele ziektes van de hond(en).

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheidsstelling

5.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

5.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.

5.3 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.

5.4 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig mogelijk) terug te vinden.

5.5 Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.

5.6 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn

verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 6 – Betalingen

6.1 De vergoeding voor de diensten te leveren door opdrachtnemer, of voor ontstane kosten zoals voorgaand

beschreven, geschiedt op basis van betaling per automatische incasso. Hiervoor wordt door opdrachtgever toestemming gegeven door ondertekening van een machtiging.

6.2 De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk om 08:00u door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd kan het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht worden.

6.3 In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 
Artikel 7 - De annuleringsregeling opvang

7.1 Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:
- Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 25% van de prijs (met een max. van € 100.00)
- Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de prijs (met een max. van € 100.00)

- Annulering tot 1 week vóór het ingaan van de overeenkomst: 75% van de prijs (met een max. van € 100.00)


Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

8.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is

gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

8.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

8.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.